Hà Nội triển khai công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 3684/UBND-TNMT, gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện liên quan về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Ha Noi trien khai cong tac giai phong mat bang duong Vanh dai 4 - Vung Thu do - Hinh anh 1
Hà Nội triển khai công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. 

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận, huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín; Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố tăng tính chủ động trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao, song song với quá trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án thành phần 1.1 (triển khai đồng thời theo chủ trương được Quốc hội thông qua và Chính phủ chỉ đạo tại Nghị quyết), phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng trên địa bàn của từng quận, huyện trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao phần mặt bằng còn lại trên địa bàn từng quận huyện trước ngày 31/12/2023.

UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp lập, trình thẩm định, phê duyệt Dự án thành phần 1.1 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trong tháng 01/2023.

Về các nhiệm vụ cụ thể trong công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng, UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cắm và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng tại thực địa cho UBND các quận, huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín. Tổ chức thực hiện di dời, hoàn trả phần hạ tầng kỹ thuật công trình ngầm, nổi nằm trên địa bàn của 02 quận, huyện trở lên để giải phóng mặt bằng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín tổ chức tiếp nhận hệ thống cọc mốc do Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao TP bàn giao, lựa chọn nhà thầu tư vấn và tổ chức đo vẽ bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đối với đoạn tuyến trên địa bàn của từng quận, huyện.

Đồng thời, triển khai các công tác trong quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định để giải phóng mặt bằng đối với đoạn tuyến đường Vành đai 4 trên địa bàn của từng quận, huyện (Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ công tác; Lập, phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Họp dân và tổ chức điều tra hiện trạng, xác nhận nội dung điều tra; Lập, niêm yết lấy ý kiến, hoàn chỉnh, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Chi trả tiền; bàn giao mặt bằng...).

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, UBND TP giao UBND các quận, huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín thực hiện đầu tư xây dựng các Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo nhiệm vụ đã được UBND TP giao tại Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 và nội dung được UBND TP ủy quyền tại Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 24/10/2022, trong đó lưu ý khẩn trương đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, báo cáo UBND TP chấp thuận trước ngày 10/11/2022 trước khi tổ chức triển khai các bước tiếp theo.

Đối với công tác cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang để phục vụ công tác di chuyển mộ, UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành TP có liên quan khẩn trương tham mưu báo cáo UBND TP theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 501/TB-VP ngày 14/9/2022 (việc cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang để phục vụ công tác di chuyển mộ thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, được sử dụng từ nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội) và văn bản số 10926/VP-TNMT ngày 24/10/2022 của Văn phòng UBND TP; báo cáo UBND TP trước ngày 10/11/2022.

UBND TP yêu cầu các Sở, ngành của TP, Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội và Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo mục tiêu, tiến độ.

Tin liên quan