Nghị quyết về chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

 Sơ đồ quy hoạch đường Vành đai 4 qua Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo đó, HĐND thành phố thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội từ nguồn vốn Ngân sách thành phố. Cụ thể: Cam kết nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được bố trí từ ngân sách thành phố khoảng 23.524 tỷ đồng, trong đó: Giai đoạn 2021 - 2025: 19.477 tỷ đồng, Giai đoạn 2026 - 2030: 4.047 tỷ đồng. 

Dự kiến bố trí vốn và giải ngân các năm trong giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch tiến độ triển khai của Dự án: Năm 2022, khoảng 100 tỷ đồng; năm 2023, khoảng 8.397 tỷ đồng; năm 2024, khoảng 5.955 tỷ đồng; năm 2025, khoảng 5.025 tỷ đồng.

Trong trường hợp tổng mức đầu tư của Dự án thành phần tăng theo quyết định của cấp có thẩm quyền dẫn đến tăng phần nguồn vốn ngân sách địa phương, HĐND thành phố sẽ cân đối bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành Dự án theo trách nhiệm của thành phố.

HĐND thành phố giao UBND thành phố cân đối đủ vốn ngân sách thành phố để tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đảm bảo theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo HĐND thành phố quyết nghị bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cho Dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công và các quy định khác liên quan. Trường hợp huy động nguồn vốn hợp pháp khác ngoài nguồn vốn ngân sách thành phố cần được lập đề án cụ thể, trình cấp thẩm quyền và HĐND thành phố quyết nghị theo đúng quy định.

Chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các quận, huyện liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, phối hợp cùng các Chủ đầu tư, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu; tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

HĐND giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban Hội đồng Nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Tin liên quan