Phân cấp UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT đề xuất phân cấp UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Đề xuất trên được Bộ Giao thông vận tải đưa ra tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Phân cấp UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý. 

Theo quy định tại Nghị định số 32/2014/NĐ-CP, Bộ GTVT phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý. UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thỏa thuận với Bộ GTVT.

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Trong đó, đối với Nghị định số 32/2014/NĐ-CP, Bộ GTVT chủ trì: "(1) Nghiên cứu để sửa đổi Điều 6 theo hướng phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý; (2) Nghiên cứu để sửa đổi Điều 20 để làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức giao thông và quản lý, bảo trì đường cao tốc do địa phương đầu tư".

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc, Bộ GTVT đề xuất: Bộ GTVT chịu trách nhiệm: Quy định nội dung phương án tổ chức giao thông, việc tổ chức giao thông trên đường cao tốc trong trường hợp đặc biệt, các trường hợp tạm dừng khai thác sử dụng đường cao tốc, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc; phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý; thỏa thuận phương án tổ chức giao thông với UBND cấp tỉnh trong trường hợp đường cao tốc do địa phương đầu tư xây dựng kết nối với đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.


UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm: Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý; thỏa thuận phương án tổ chức giao thông trong trường hợp đường cao tốc của Bộ GTVT hoặc của địa phương khác đầu tư xây dựng kết nối với đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ: UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trì đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý; tổ chức chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông trên đường cao tốc, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ tài sản và hành lang an toàn đường cao tốc; chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và Bộ Công an trong công tác bảo vệ tài sản và hành lang an toàn đường cao tốc; phối hợp với Bộ Công an trong xử lý, giải quyết tai nạn, sự cố xảy ra trên đường cao tốc; kiểm tra, giám sát việc tổ chức khai thác, bảo trì và việc thực hiện phương án tổ chức giao thông đối với các đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.


Tin liên quan