HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH ID THÍ SINH DỰ THI VÀ CÁN BỘ TẠO MÃ THI

 
Chia sẻ

ăn cứ Công văn số 122/BGDĐT-GDTrH ngày 09/ 01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ‘Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2014-2015 ‘’ các sở GDĐT đã gửi danh sách học sinh hoặc bản đănng kí dự thi, tuy nhiên

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
QUA INTERNET

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015
 
HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN ĐĂNG KÝ
DANH SÁCH ID THÍ SINH DỰ THI VÀ CÁN BỘ TẠO MÃ THI
 
 
Căn cứ  Công văn số 122/BGDĐT-GDTrH ngày 09/ 01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ‘Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2014-2015 ‘’ các sở GDĐT đã gửi danh sách học sinh hoặc bản đănng kí dự thi, tuy nhiên nhiều sở không làm đúng theo mẫu và thiếu ID của học sinh, thiếu ID của cán bộ tạo mã thi.
Để học sinh có thể dự thi được trên hệ thống Ban tổ chức hướng dẫn cụ thể hơn về cách đăng ký danh sách thí sinh dự thiđăng ký cán bộ tạo mã thi kỳ thi cấp quốc gia cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay qua Internet năm học 2014 – 2015 để các sở GDĐT hoàn thiện việc đăng ký. Hạn cuối cùng các sở hoàn thiện và gửi 2 danh sách về Ban tổ chức là ngày 16/3/2015 qua email: thimaytinhcamtay@moet.edu.vn. Nếu đến hết 16/3 sở GDĐT nào không gửi cho Ban tổ chức thì Ban tổ chức sẽ coi như tỉnh đó không tham dự thi, Ban tổ chức sẽ không cấp mã số để học sinh thuộc tỉnh đó được dự thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo phân công cử cán bộ tạo mã thi, lập danh sách ID học sinh tham dự thi.
1. Lập danh sách ID học sinh tham dự
- Để tổ chức kỳ thi cấp quốc gia, tất cả các tỉnh/thành phố lập danh sách học sinh dự thi theo Phụ lục 1, bổ sung thêm thông tin tên đăng nhập vào trang thimaytinhcamtay.vn và mã số ID của từng thí sinh tại mục (a) và (b). Mã số ID giúp nhận dạng từng thí sinh tham dự và là duy nhất.
- Ban Tổ chức sẽ duyệt ID của học sinh dự thi, chỉ những học sinh được BTC duyệt ID mới thi được.
- Gửi danh sách ID học sinh dự thi về địa chỉ mail của Ban Tổ chức thimaytinhcamtay@moet.edu.vn trước ngày 16/03/2015 (theo phụ lục 1 bổ sung mục (a) và (b), mẫu cập nhập được  DOWNLOAD TẠI ĐÂY. 
2. Tạo mã thi
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tạo mã thi phải đăng ký thành viên trên trang thimaytinhcamtay.vn với đối tượng là giáo viên, gửi thông tin về Ban Tổ chức và Ban Tổ chức sẽ cấp quyền để user có quyền tạo một mã số thi cho tỉnh mình (xem hướng dẫn tạo mã số thi trên trang thimaytinhcamtay.vn).
- Tên cán bộ tạo mã thi cấp quốc gia gửi về địa chỉ mail của Ban Tổ chức thimaytinhcamtay@moet.edu.vn trước ngày 16/03/2015 theo mẫu DOWNLOAD TẠI ĐÂY.
- Cán bộ tạo mã thi có thể thao tác tạo mã thi thử trên trang thimaytinhcamtay.vn
 từ ngày 16/03/2015 đến ngày 25/03/2015.
- Cán bộ tạo mã thi sẽ tạo mã thi chính thức cho tỉnh mình trước giờ thi là 30 phút.
Trong quá trình tạo mã, có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc xin liên hệ Ban tổ chức qua mail thimaytinhcamtay@moet.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0938 52 54 56.

Tham khảo cách xác đinh mã số ID của thí sinh tại đây

        
BAN TỔ CHỨC
                                                         

Tin liên quan