Bộ Giao thông không muốn "nhận lại" Tổng công ty Đường sắt

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) về lại Bộ này.

 VNR hiện không đơn thuần chỉ kinh doanh thuần túy mà còn tham gia hoạt động quản lý tài sản nhà nước

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị Thủ tướng chỉ đạo CMSC cần sớm rà soát trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNR, trong đó, cần sắp xếp cơ cấu bộ máy phù hợp với quy định pháp luật (Luật Đường sắt, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các nghị định liên quan) về bảo trì, khai thác cũng như sướm nghiên cứu tách bạch kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải.

Bộ GTVT cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành sớm rà soát điều chỉnh các quy định pháp luật trong việc quản lý, thực hiện bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Bộ GTVT cho biết là việc chuyển giao VNR về lại Bộ GTVT tại thời điểm này có ưu điểm là cơ bản không phải điều chỉnh hệ thống hoạt động đường sắt, tận dụng hệ thống cơ cấu bộ máy hiện hữu quản lý, điều hành của VNR đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

Đồng thời, với việc VNR là đơn vị trực thuộc sẽ đem lại sự thuận lợi trong chỉ đạo, thực hiện quy hoạch, đầu tư và hoạt động đường sắt, vì Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Trên thực tế, VNR hiện không đơn thuần chỉ kinh doanh thuần túy mà còn tham gia hoạt động quản lý tài sản nhà nước (tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư).

Bộ GTVT đánh giá việc VNR về lại bộ này sẽ đồng nghĩa với việc không phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời cũng phải thực hiện rà soát điều chỉnh các quy định pháp luật hiện hành để triển khai thục hiện giao vốn nhà nước trong bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trực tiếp cho doanh nghiệp thực hiện.

Trước đó, Chủ tịch HĐTV VNR Vũ Anh Minh đã bày tỏ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đứng trước nguy cơ phải dừng chạy tàu vì không có lương. Ngân sách rót cho duy tu đường sắt năm 2020 không thể giải ngân vì vướng cơ chế, chính sách chưa phù hợp, đồng thời kiến nghị được về lại Bộ GTVT cho thuận tiện hoạt động như trước đây.

Bảo Nam

Tin liên quan