Hà Nội đề nghị sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung

NGỌC HẢI
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 4/1, Sở Tài chính Hà Nội có Văn bản số 16/STC-QLCS gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã về việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung.

Ha Noi de nghi sap xep lai, xu ly xe o to phuc vu cong tac chung - Hinh anh 1
Ảnh minh hoạ. 

Theo đó, để nâng cao hiệu quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo đúng quy định; căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định số 04/2019/NĐ-CP), Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, Sở Tài chính đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thuộc phạm vi quản lý của TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc được giao quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng xe và giữ lại tiếp tục sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung theo tiêu chuẩn, định mức tối đa quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung vượt tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ: Thanh lý đối với xe ô tô đủ điều kiện thanh lý theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ. Việc thanh lý xe ô tô được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 và số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 7009/STC-QLCS ngày 05/11/2021.

Đối với xe ô tô chưa đủ điều kiện thanh lý theo quy định (nếu có), các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổng hợp, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý, gửi Sở Tài chính trước ngày 31/3/2023 để báo cáo UBND thành phố xem xét theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ động bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách cho các lái xe của xe ô tô vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định; phối hợp Sở Nội vụ để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, rà soát, đối chiếu, cập nhật và điều chỉnh kịp thời số liệu xe ô tô trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công của Bộ Tài chính.

Tin liên quan