Khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận về công tác lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2. 

Theo Bộ GTVT, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn  2021 - 2025 đã tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công đồng loạt 12 dự án thành  phần.

Để tổ chức triển khai thi công toàn bộ các gói thầu còn lại theo chỉ đạo của  Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản  lý dự án khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các  gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát còn lại theo tiến độ yêu cầu của Bộ GTVT.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, trình tự, thủ  tục tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu; các nhà thầu được lựa chọn  phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Bộ GTVT yêu cầu, hợp đồng ký kết với nhà thầu phải chặt chẽ, phù hợp quy định, đảm bảo tính  thống nhất giữa các dự án thành phần làm cơ sở quản lý hợp đồng hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, các Ban QLDA phải tổ chức rà soát các điều khoản của hợp đồng đối  với từng gói thầu, trong đó lưu ý các quy định: Tạm ứng, thu hồi tạm ứng, điều  kiện tạm ứng; tài khoản chuyên chi; quyền, trách nhiệm của thành viên đứng  đầu liên danh; nhân sự, máy móc thiết bị đảm bảo không trùng lặp giữa các gói  thầu/dự án đang thực hiện trong cùng thời điểm; quản lý, chấp thuận nhà thầu  phụ; xử lý vi phạm hợp đồng; điều chỉnh hợp đồng.

Các ban quản lý dự án phải tổ chức quản lý chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng, trong đó lưu ý kiểm soát  các điều khoản nêu trên theo đúng quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật.

Bộ GTVT yêu cầu giám đốc các Ban QLDA tổ chức thực hiện đảm  bảo quy định của pháp luật, đáp ứng tiến độ yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp  luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kết quả thực hiện.

Tin liên quan