Taxi công nghệ, Grab car... được hoạt động tại địa phương cấp độ 4

Taxi công nghệ, Grab car... được hoạt động tại địa phương cấp độ 4

Giaothonghanoi - Quyết định số 10906/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT mới ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của các lĩnh vực vận tải nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 sẽ thực hiện theo nguyên tắc phân loại cấp độ dịch với 4 cấp độ.