Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 113-HD/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.

Ha Noi: Day manh tuyen truyen ve cong tac bao dam trat tu, an toan giao thong  - Hinh anh 1
Lực lượng chức năng diễu hành phương tiện ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo đó, nội dung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong đó, nhấn mạnh, làm rõ vị trí, vai trò của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong giữ vững kỷ cương xã hội, bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương. Phản ánh các hoạt động, kết quả triến khai nhiệm vụ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các cấp, các ngành. Kịp thời phát hiện, tham mưu tháo gỡ những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, mỗi cá nhân chủ động, tự giác chấp hành pháp luật, ủng hộ cổ vũ những tấm gương về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

Thông qua công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư; xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cần bám sát và gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp, hấp dẫn với từng nhóm đối tượng, lấy thay đổi hành vi là tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Tin liên quan