Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp, giải quyết TTHC lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

THANH BÌNH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Công an đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Sua doi, bo sung quy dinh ve phan cap, giai quyet TTHC linh vuc phong chay, chua chay va cuu nan, cuu ho - Hinh anh 1
Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp, giải quyết TTHC lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Bộ Công an cho biết, ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; ngày 18/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, qua quá trình thực hiện đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và nâng cao hiệu quả về giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Tuy nhiên, qua hơn 02 năm thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và hơn 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản mới được ban hành, cũng như thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công an đối với lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg, tiếp tục phân cấp một số thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cấp tỉnh và cấp huyện để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện hiện nay, như: Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.


Thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ, ngày 28/7/2022, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5714/QĐ-BCA-V03 phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, trong đó, phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, như: Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp); thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; phương án chữa cháy; kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy để bảo đảm phù hợp với việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu đổi mới về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung gồm 3 Điều như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cụ thể: Cấp phép, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ, cụ thể: Xây dựng, thực tập, diễn tập phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Điều 3. Ban hành kèm theo Nghị định này các Phụ lục: Phụ lục Va thay thế Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; Phụ lục VIa thay thế Phụ lục VI Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; Phụ lục VIIa thay thế Phụ lục VII Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; Phụ lục IXa sửa đổi, bổ sung biểu mẫu PC06, PC09, PC11a, PC17, PC19, PC21, PC22, PC25, PC32, PC34 Phụ lục IX Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Mẫu số 04 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

Tin liên quan