Hà Nội: Lập danh mục dự án hạ tầng giao thông ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 - 2025

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn về kế hoạch đầu tư công lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 - 2025.

 

Theo đó, các dự án đầu tư hạ tầng giao thông chiếm từ 60 - 70% nguồn lực đầu tư công của thành phố, đặc biệt đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên 200.000 tỷ đồng, lớn gấp 2 lần giai đoạn 2016 - 2020.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII nên yêu cầu cần phải xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư phát triển giao thông toàn diện, chuẩn xác, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch, triển khai phân bố nguồn lực đầu tư, bảo đảm hiệu quả và tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển để báo cáo thông qua Thành ủy, HĐND thành phố chấp thuận.

Để thực hiện nhiệm vụ này, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan lập danh mục các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông phù hợp với các quy hoạch được duyệt. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục tổng thể nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 - 2025 (có chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng tiếp đến giai đoạn 2026 - 2030, trong đó xác định tiêu chí cụ thể, cấp độ, các công trình quan trọng, cấp bách, cần thiết phải ưu tiên, chú trọng thực hiện) và lập danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 báo cáo UBND thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu, nguồn vốn thực hiện, tính khả thi của nguồn vốn, xác định khu vực vốn đầu tư công...

Sau khi lập, hoàn thiện danh mục, xác định nhu cầu, nguồn vốn, đề xuất cơ chế thực hiện, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy và HĐND thành phố, bảo đảm đến ngày 31/5/2021 hoàn thành danh mục dự án hạ tầng giao thông ưu tiên đầu tư.

Ánh Xuân

Tin liên quan