Hà Nội: Triển khai dán thẻ định danh tại các cơ quan, đơn vị

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội đề nghị giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí.

Các đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6/2022. 

UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 509/UBND-ĐT về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, UBND TP Hà Nội đề nghị giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí.

Bên cạnh đó, các đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6/2022.

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/112021 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản: số 13118/VP-ĐT ngày 01/12/2021 và số 1050/VP- ĐT ngày 28/01/2022 của Văn phòng UBND Thành phố về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dùng; chủ động theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, UBND Thành phố kết quả tổ chức thực hiện.

Tin liên quan