Đề nghị rà soát, thực hiện quy trình thủ tục xử lý xe ô tô đủ điều kiện thanh lý

NGỌC HẢI
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 5/1, Sở Tài chính Hà Nội có Văn bản số 7009/STC-QLCS gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố và UBND các quận, huyện,thị xã về việc đề nghị rà soát, thực hiện quy trình thủ tục xử lý xe ô tô đủ điều kiện thanh lý.

De nghi ra soat, thuc hien quy trinh thu tuc xu ly xe o to du dieu kien thanh ly - Hinh anh 1
Sở Tài chính đề nghị rà soát, thực hiện quy trình thủ tục xử lý xe ô tô đủ điều kiện thanh lý. 

Văn bản nêu rõ: Ngày 11/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, các xe ô tô (trừ xe ô tô phục vụ công tác các chức danh quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định này) được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

(1) Đã quá thời gian sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tinh hao mòn, khấu hao tài sản cố định (Quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính là 15 năm)

(2) Đã sử dụng trên 200.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã sử dụng trên 250.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn còn lại.

(3) Chưa đủ điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá).

Qua rà soát sơ bộ của Sở Tài chính, hiện có 352 xe ô tô phục vụ công tác chung có thời gian sử dụng trên 15 năm, hoặc còn thời gian sử dụng nhưng không sử dụng được (trong đó khối Sở, ban, ngành là 242 xe, khối quận, huyện, thị xã là 110 xe).

Để hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô trình UBND TP phê duyệt theo quy định, Sở Tài chính đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát, lập hồ sơ xử lý xe ô tô đủ điều kiện thanh lý như đã nêu trên, báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có) để gửi Sở Tài chính trước ngày 22/11/2021 (trừ xe ô tô thuộc thẩm quyền quyết định thanh lý của Chánh Văn phòng Thành ủy quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Quyết định số 04-QĐ/TU ngày 6/1/2020 của Thành ủy Hà Nội về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy Hà Nội) theo danh mục hồ sơ quy định tại Điều 29 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, gồm:
(1) Văn bản đề nghị thanh lý xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản - 01 bản chính.

(2) Văn bản đề nghị thanh lý xe ô tô của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) — 01 bản chính.

(3) Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý) – 01 bản chính.

(4) Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản – 01 bản sao: Biên bản giám định chất lượng xe của Sở Giao thông vận tải; Giấy tờ xe (đăng ký, đăng kiểm); Sổ tài sản (phần có tài sản là ô tô đề nghị thanh lý).

Tin liên quan