Hà Nội tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. 

Kế hoạch nhằm khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố; Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa; huy động mạnh mẽ các nguồn lực, hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, với các dự án hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn.

Đối tượng thi đua gồm: Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, các quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan thuộc Thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế đăng ký và hoạt động trên địa bàn Thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành đóng trên địa bàn Thành phố; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cá nhân tham gia hoạt động, đóng góp, ủng hộ phong trào.

Phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống của Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô cùng chung sức, đồng lòng trong việc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của Thủ đô đồng bộ, hiện đại. Trong đó, thi đua thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành sớm, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án trọng điểm; các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật; các công trình an sinh xã hội, bảo vệ moi trường; tạo sự đột phá, các dự án tạo nền tảng tiếp cận và nắm bắt cơ hội, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hạ tầng số. Hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, tạo lập không gian kiến trúc, cảnh quan đặc sắc của Thủ đô.

Thi đua huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia vào đầu tư kết cấu hạ tầng; chỉnh trang và phát triển đô thị, thu hút đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước đối với các dự án, công trình kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt chức năng chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà nước đối với các dự án kết cấu hạ tầng.

Thi đua thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại xã, phường, tổ dân phố. Đặc biệt chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa bàn cư trú.

Về thi đua thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế; trong mua sắm, xây dựng, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, sử dụng tài sản nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Để làm tốt các nội dung này, UBND Thành phố yêu cầu phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở, trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, người dân hưởng ứng tham gia bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua.

UBND thành phố Hà Nội giao Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/01/2023; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua về Sở KH&ĐT để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

 

Tin liên quan