Quy định mới về sản xuất, kinh doanh rượu

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Nghị định số 105 ngày 14/9/2017 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu vừa được sửa đổi bởi Nghị định số 17 ngày 05/02/2020

Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy. Khi bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu thực hiện công bố sản phẩm rượu, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Thủ tục công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật hiện hành khác liên quan.
Với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn, bán lẻ phải có giấy phép; thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.
Điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất theo mẫu quy định, trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.
Đối với trường hợp nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ thì phải đáp ứng các điều kiện sau: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế; đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.
Trường hợp bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ thì phải đáp ứng các điều kiện gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo mẫu quy định. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.
Thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ có các quyền và nghĩa vụ sau: Được nhập khẩu, mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp; đảm bảo thời hạn sử dụng của sản phẩm rượu theo công bố của cơ sở sản xuất; thực hiện trách nhiệm theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định khác của pháp luật và không phải thực hiện dán tem rượu theo quy định tại Nghị định số 105 về kinh doanh rượu.
Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, trước ngày 20/01 hằng năm, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định.

Nhã Vy

Tin liên quan