Đề xuất bãi bỏ 7 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giao thông vận tải

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

De xuat bai bo 7 van ban quy pham phap luat linh vuc giao thong van tai - Hinh anh 1
Đề xuất bãi bỏ 7 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giao thông vận tải 

Theo dự thảo, bãi bỏ toàn bộ 7 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành sau đây:


1. Quyết định số 2106/QĐ-BGTVT ngày 23/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá tại cảng biển Việt Nam được xây dựng để phù hợp hoạt động thực tiễn của các cảng biển Việt Nam trong cơ chế thị trường.

2. Thông tư số 33/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam.

3. Thông tư số 34/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam.


4. Thông tư số 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải.

5. Thông tư số 67/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành giao thông vận tải.

6. Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của ngành giao thông vận tải.

7. Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT 28/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, việc đề xuất bãi bỏ Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT là do Thông tư này không còn phù hợp với thực tế. Đồng thời, công tác quản lý vật liệu xây dựng nhập khẩu sử dụng cho thi công xây dựng công trình đã được quy định tại Điều 7 Thông tư số 06/2017/TT-BXD; trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý xây dựng công trình đã được quy định tại Điều 7 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Đề xuất bãi bỏ các Thông tư 33/2013/TT-BGTVT; 34/2013/TT-BGTVT; 64/2013/TT-BGTVT; 67/2013/TT-BGTVT do văn bản đã hết hiệu lực, không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Tin liên quan