Ngành hàng không tăng cường phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT giai đoạn 2021 –2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng.

Nganh hang khong tang cuong phong ngua toi pham va phong, chong vi pham phap luat  - Hinh anh 1
 Ảnh minh hoạ.

Theo đó, cần nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư dự án, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng của Cục HKVN để tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025, gắn với công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Cục HKVN.

Tăng cường năng lực của cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn của Cục HKVN.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn do Bộ GTVT giao, phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để phát sinh các vụ việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn do Bộ GTVT giao.

Phấn đấu các dự án được khởi công đưa vào khai thác và quyết toán dự án đúng thời hạn theo quy định, hạn chế đến mức thấp nhất dự án phải điều chỉnh và vi phạm về chất lượng do nguyên nhân chủ quan.

Cấp ủy đảng cần tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn, giao làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình do Cục HKVN được giao quản lý phải lập Kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn (phân bổ, huy động, sử dụng), gắn với kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kế hoạch phải xác định rõ nội dung nhiệm vụ, tiến độ, thời gian, gắn trách nhiệm của từng vị trí, từng khâu, từng cá nhân, tổ chức trong công tác phân bổ, huy động, sử dụngcác nguồn vốn.

Ban hành quy chế nội bộ để thiết lập hệ thống tự kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau trong nội bộ nhằm phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn.

Tiếp tục rà soát, đổi mới cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý; đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật; đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tham mưu về công tác này.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực HKDD.

Chủ đầu tư phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, thực hiện các dự án đảm bảo các dự án được khởi công đưa vào khai thác và quyết toán dự án đúng thời hạn theo qui định; không có dự án phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do nguyên nhân chủ quan.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục căn cứ chức năng, nhiệm vụđược giao và tình hình thực tế của đơn vị, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch có trách nhiệm triển khai thực hiện. Đồng thời, xác định rõ các lĩnh vực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng, vi phạm pháp luật trong cơ quan, đơn vị mình để có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Tin liên quan