Hướng dẫn cơ chế đặc thù về chỉ định thầu gói thầu thuộc Chương trình phục hồi, phát triển KTXH

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ khi có đề nghị của các bộ, ngành, địa phương.

Hướng dẫn cơ chế đặc thù về chỉ định thầu gói thầu thuộc Chương trình phục hồi, phát triển KTXH. 

Phó Thủ tướng lưu ý trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, chủ động triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí.

Để bảo đảm tiến độ triển khai thành công, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tại Thông báo số 193/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, chủ động triển khai các cơ chế, giải pháp đã được quy định rõ trong các Nghị quyết của Quốc hội (số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 và số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022) và các Nghị quyết của Chính phủ (số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 và số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022) bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kịp thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Thông báo số 193/TB-VPCP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 5520/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn quy trình, thủ tục chỉ định thầu đối với gói thầu về hạ tầng giao thông và y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Tin liên quan