Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Văn bản số 327/BGTVT-KCHT ngày 11/01/2023 gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

 Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Cảng hàng không Nội Bài.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, tổ chức thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 nêu trên. 

2. Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành triển khai quán triệt nghiêm túc, hiệu quả tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị các nội dung của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV, Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và các văn bản khác có liên quan về công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, văn bản số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

3. Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra sự cố, cháy, nổ, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp... phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi  lãnh đạo, quản lý của mình. Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ để xảy ra cháy và xảy ra vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, cơ sở.

4. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; chủ động phát hiện, tố giác các vụ việc vi phạm về vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

5. Các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, kiểm tra lại các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện có ở đơn vị và lập kế hoạch sửa chữa, thay thế các phương tiện đã quá cũ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phải trang bị bổ sung những phương tiện, thiết bị còn thiếu, đặc biệt lưu ý trang bị đủ cho các khu vực trọng yếu như kho tàng, những điểm dễ gây cháy, nổ, các nhà ga, sân bay, bến tầu, bến xe, nhà cao tầng, hầm đường bộ; các phương tiện thủy chở khách du lịch, các phương tiện vận tải khách bằng đường bộ, các phương tiện chở hàng nguy hiểm (chất nổ, chất dễ cháy).

6. Định kỳ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tổ chức tập huấn, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 

7. Thường xuyên rà soát các văn bản quy pháp pháp luật về phòng cháy, chữa cháy để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

8. Các công trình xây dựng mới phải quan tâm xem xét tới việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay từ khâu thiết kế kỹ thuật, đồng thời phải dành đủ kinh phí cho việc trang bị lắp đặt các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần thiết theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và Công văn này, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

Bộ GTVT giao Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lồng ghép nội dung hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy, nổ, xử lý, ứng phó với các sự cố, tai nạn vào nội dung đào tạo lái xe (hoàn thành trong Quý II năm 2023).

Giao Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ Khoa học công nghệ: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công an thường xuyên tiếp tục rà soát để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia đối với phương tiện thủy nội địa chở hàng hóa nguy hiểm, chở khách; tàu biển vỏ thép có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy cho phù hợp.

Giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan, để báo cáo Bộ Công an.

Tin liên quan