Bộ Giao thông Vận tải: Thực hiện 53.776 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành năm 2021

NHẬT NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Theo Bộ GTVT, năm 2021, công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) được triển khai đầy đủ trên mọi phạm vi lĩnh vực của ngành.

Tổng kết hoạt động năm 2021, Bộ GTVT cho biết: đã thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP, đồng thời lồng ghép kết hợp việc kiểm tra thực hành, tiết kiệm chống lãng phí. 
Công tác thanh, kiểm tra được triển khai trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ, nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý Nhà nước của ngành trong đó có những nội dung mang tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm.

Phương thức tiến hành thanh tra, kiểm tra được cải tiến, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới và phát huy hiệu quả cao; các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết đã được kịp thời rà soát, điều chỉnh dừng, giãn, hoãn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Trong năm 2021, Thanh tra Bộ đã thực hiện 21 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó đặc biệt là chú trọng kiểm tra mang tính phòng ngừa tập trung đối với các công trình trọng điểm, công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (thu hồi trên 7 tỷ đồng về NSNN và kiểm điểm, xử lý nhiều cá nhân, tập thể có liên quan).

Lực lượng Thanh tra chuyên ngành ngoài việc tổ chức thực hiện 53.776 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; xử phạt 42.671 vụ vi phạm với số tiền trên 201 tỷ đồng, đã trực tiếp hoặc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng tại địa phương trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được thực hiện nghiêm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 46.

Vừa qua, Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch hành động công tác phòng chống tham nhũng cho cả nhiệm kỳ và hàng năm để tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Trên cơ sở các quy định mới của pháp luật, Bộ trưởng đã giao bổ sung nhiệm vụ cho Thanh tra Bộ các nhiệm vụ gồm: công tác kiểm toán nội bộ và xác minh tài sản, thu nhập.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo với nhiều kết quả tích cực.
Triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 364/QĐ-BGTVT ngày 11/3/2021 về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT năm 2021.

Trong đó, đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật THTK, CLP và các quy định có liên quan, coi đây là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí của đơn vị mình trên các lĩnh vực trong phạm vi quản lý.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP, đồng thời lồng ghép kết hợp việc kiểm tra thực hành, tiết kiệm chống lãng phí vào các chương trình thẩm định, xét duyệt quyết toán tại các cơ quan, đơn vị. Qua công tác kiểm tra, Bộ GTVT đã kịp thời phát hiện các sai sót, tồn tại và chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc hơn trong công tác THTK, CLP.

Tin liên quan