Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2022/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định.

 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo Điều 5 của Thông tư, nguyên giá tài sản hạ tầng giao thông đường bộ được thay đổi trong các trường hợp sau:

- Đánh giá lại giá trị tài sản theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;

- Thực hiện nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;

- Lắp đặt thêm hoặc tháo dỡ một hay một số bộ phận của tài sản;

- Bị mất một phần hoặc hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, sự cố bất khả kháng hoặc những tác động đột xuất khác trừ trường hợp tài sản đã được khắc phục sự cố theo quy định pháp luật về bảo trì đường bộ và trường hợp xử lý tài sản theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP.

Khi phát sinh việc thay đổi nguyên giá tài sản hạ tầng giao thông đường bộ, cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện lập Biên bản ghi rõ căn cứ thay đổi nguyên giá và xác định lại chỉ tiêu nguyên giá tài sản. Việc xác định các chỉ tiêu giá trị còn lại, hao mòn lũy kế, thời gian sử dụng còn lại thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư này để tính hao mòn tài sản (nếu có) làm cơ sở điều chỉnh sổ kế toán và thực hiện kế toán tài sản vào ngày 31/12 của năm đó theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư này.

Thông tư số 35/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/7/2022, thay thế Thông tư số 178/2013/TT-BTC và Thông tư liên tịch số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT.

Tin liên quan