Sửa quy định về sử dụng phí bảo đảm an toàn hàng hải

THANH BÌNH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2019/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

Sua quy dinh ve su dung phi bao dam an toan hang hai - Hinh anh 1
Sửa quy định về sử dụng phí bảo đảm an toàn hàng hải. 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung "Điều 3. Dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được thực hiện theo quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập.

2. Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả báo hiệu chướng ngại vật; kiểm tra thường xuyên đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ luồng hàng hải).

3. Khảo sát định kỳ phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu).

4. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải là đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ luồng hàng hải công cộng; bảo trì hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS); khảo sát định kỳ phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với khu chuyển tải, khu neo đậu, khu tránh, trú bão trong vùng nước cảng biển được giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý.

5. Nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng để đảm bảo chuẩn tắc thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm công tác nạo vét đầu tư xây dựng mới luồng hàng hải).


6. Nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: "Điều 11. Nguồn kinh phí và nội dung chi để thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

Nguồn kinh phí: Căn cứ nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được bố trí từ ngân sách trung ương hàng năm.

Nội dung chi từ nguồn ngân sách trung ương gồm: Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định.

Thanh toán phần kinh phí chênh lệch (nếu có) cho doanh nghiệp trong trường hợp kinh phí bảo trì luồng hàng hải lớn hơn giá trị sản phẩm tận thu đối với hình thức bảo trì kết hợp tận thu sản phẩm quy định tại Điều 11 Nghị định số 43/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung này không áp dụng đối với các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 5 Điều 9 Nghị định số 43/2018/NĐ-CP.

Các khoản chi phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải; quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải quản lý, gồm: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp, bảo trì, cập nhật cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải; lập, điều chỉnh quy trình và định mức quản lý, khai thác, bảo trì đối với công trình hàng hải được đầu tư bằng ngân sách nhà nước đã đưa vào khai thác, sử dụng; quan trắc, kiểm định, đánh giá an toàn công trình hàng hải;

Chi phí bảo vệ, mua bảo hiểm tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải quản lý."

Tin liên quan