Xác định tiêu chuẩn ô tô công căn cứ vào số biên chế ổn định theo chu kỳ 3 năm

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Đây là đề xuất mới tại dự thảo lần 2 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, đã được sửa đổi, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị trực tuyến ngày 23/9/2022.

Tăng số xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh. 

Theo dự thảo, số biên chế làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và số lượng người làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn (bao gồm cả các đơn vị thuộc, trực thuộc - nếu có) được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật tại thời điểm xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; trường hợp Nghị định này quy định biên chế của các đơn vị thuộc, trực thuộc được tách riêng để tính định mức thì không được tính gộp biên chế của các đơn vị thuộc, trực thuộc vào biên chế các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Số biên chế làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức đơn vị được xác định tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành và được ổn định theo mỗi chu kỳ 3 năm. Sau mỗi chu kỳ ổn định, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xác định lại và công bố công khai tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo số biên chế tại thời điểm xác định lại.

Về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Cục, Vụ và tổ chức tương đương (không phải là đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương (Điều 9), dự thảo sửa đổi bổ sung trường hợp sau:

Các đơn vị (Chi cục, cảng vụ, trung tâm,...) trực thuộc cấp Cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ có chức danh lãnh đạo tương đương Phó Vụ trưởng thì không tổng hợp biên chế của các đơn vị này vào biên chế của Cục và tương đương để xác định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định; định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị trực thuộc được xác định như sau:

- Đơn vị có số biên chế đến 50 người: Tối đa 01 xe/đơn vị;

- Đơn vị có số biên chế từ trên 50 người trở lên: Tối đa 02 xe/đơn vị.

Dự thảo nêu rõ, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của khối Văn phòng cấp tỉnh (gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng HĐND cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng UBND cấp tỉnh): Tổng số tối đa 15 xe (thay cho mức 12 xe tại dự thảo lần 1); riêng thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng số tối đa 20 xe.

Định mức cụ thể của từng Văn phòng do UBND cấp tỉnh quyết định (sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thành ủy). Các Ban thuộc HĐND cấp tỉnh sử dụng xe ô tô trong định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng HĐND cấp tỉnh để phục vụ công tác.

Tin liên quan