Ban hành Bộ tiêu chí quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5241/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

 Hà Nội ban hành Bộ tiêu chí quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.

Theo đó, Bộ tiêu chí này áp dụng đối cơ quan quản lý Nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội; các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Mục đích ban hành Bộ tiêu chí nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế hiện nay trong quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, làm cơ sở để doanh nghiệp và nhà nước quản lý, duy trì chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Căn cứ Bộ tiêu chí, cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện đánh giá tiêu chí chất lượng dịch vụ mạng lưới tuyến; thực hiện theo định kỳ hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ. Doanh nghiệp tự đánh giá và có chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý Nhà nước các tiêu chí: chất lượng dịch vụ tuyến; chất lượng dịch lượt vận chuyển; xếp hạng doanh nghiệp. Việc tổ chức đánh giá được thực hiện thường xuyên, liên tục và có báo cáo định kỳ gửi cơ quan quản lý Nhà nước. Trên cơ sở kết quả đánh giá của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước hậu kiểm kết quả đánh giá định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Tin liên quan