Cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Công văn số 8510/BGTVT-VT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Sở GTVT: Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Nam Định, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Kiên Giang, thành phố Hồ Chính Minh, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Lai Châu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Sơn La, Hưng Yên, Đồng Tháp, Trà Vinh về việc cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Cap nhat, bo sung vao Danh muc mang luoi tuyen van tai hanh khach co dinh lien tinh duong bo toan quoc - Hinh anh 1
Cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc. 

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 4569/TCĐBVN-VT ngày 29/7/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Văn bản số 4880/TCĐBVN-VT ngày 12/8/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc giải quyết đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Điều 20 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; khoản 5 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TTBGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT; để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT nêu trên,

Bộ GTVT thống nhất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 20 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc để các Sở GTVT: Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Nam Định, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Kiên Giang, thành phố Hồ Chính Minh, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Lai Châu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Trà Vinh tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung quản lý tuyến theo quy định.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin cập nhật 20 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

Giao Vụ Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung đối với 20 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Phụ lục I của Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/07/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại lần công bố định kỳ gần nhất.

Yêu cầu các Sở GTVT: Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Nam Định, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Kiên Giang, thành phố Hồ Chính Minh, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Lai Châu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Trà Vinh cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT đối với tuyến của địa phương mình quản lý tại Phụ lục của Công văn này theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020; đồng thời công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin chi tiết của từng tuyến theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

Đối với các tuyến Hải Phòng - Sơn La (mã số tuyến 1626.2511.C) và Sơn La - Hương Yên (mã số tuyến 2689.9318.C) yêu cầu Sở GTVT Sơn La phối hợp với Sở GTVT Hải Phòng, Sở GTVT Hưng Yên làm rõ lưu lượng cho từng hành trình A, B, C của từng tuyến đã công bố; trường hợp đã khai thác hết lưu lượng đã công bố thì mới đề xuất bổ sung lưu lượng gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp báo cáo Bộ GTVT theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở GTVT nêu trên và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện.

Tin liên quan