Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành GTVT chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới. 

Phong trào nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cùng đó, tổ chức phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, phấn đấu thực hiện các tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thônmới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn tiêu chí về giao thông nông thôn mới. Trong số này, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao.

Để phong trào thiết thực, hiệu quả, Bộ GTVT yêu cầu phong trào thi đua tiếp tục là trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; đánh giá kết quả phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hàng năm.

Việc triển khai phong trào thi đua phải sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và phù hợp với thực tiễn. Trong quá trình thực hiện gắn triển khai phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào xây dựng và phát triển GTVT tại địa phương; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và huy động, tập trung mọi nguồn lực trong toàn xã hội.

Bộ GTVT yêu cầu việc biểu dương, khen thưởng phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan để tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Đồng thời kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào.

Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt và về đích sớm các mục tiêu; Huy động mọi nguồn lực tích cực tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ đến các xã, thôn, bản.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và đề xuất các giải pháp hữu ích trong xây dựng, tổ chức thực hiện Quyết định số 932/QĐ-BGTVTngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”.

Bên cạnh đó tham gia chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tập trung vào một số vấn đề như tạo cơ chế, chính sách về quản lý nhà nước về giao thông nông thôn, tạo nguồn vốn phát triển giao thông nông thôn, ứng dụng về khoa học công nghệ, tập huấn cho nhân lực quản lý giao thông nông thôn, công tác bảo trì giao thông nông thôn, công tác đảm bảo ATGT, công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng, khai thác các công trình giao thông nông thôn...

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, nội dung có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần tập trung triển khai nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

Các Sở GTVT xây dựng kế hoạch, tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với vùng, miền, địa bàn và dân cư để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào.

Tin liên quan